Möte med Behörighetsutredningen Skriv ut Skicka sidan
2010-04-21 00:00

paperstack.jpg

Behörighetsutredningen är tillsatt av regeringen för att se över frågor som rör reglering om behörighet inom bl.a. hälso- och sjukvård.

Den 21 april var representanter från olika komplementär- och alternativmedicinska (CAM) organisationer inbjudna till Behörighetsutredningen för information och diskussion om den nuvarande lagen. Även Nätverket Hela Barn i Sverige var med på mötet.

Cecilia Ljung från Behörighetsutredningen berättade om deras kontakt med Norge och Danmark för att få en bild av hur man där hanterar register för CAM-terapeuter. Där ställer man vissa krav på utbildningsnivå och försäkring m.m. för att kunna bli registrerad.

Den fortsatta diskussionen innefattade ett brett spann av olika frågor bl.a. om var man ska sätta gränser för olika terapiformer när det gäller utbildningsnivå så att den blir så jämn och likvärdig som möjligt. Frågan om förbudet att behandla barn under 8 år var också ett hett diskussionsämne och samtliga deltagare på mötet var eniga om att denna begränsning måste förändras.

Alla deltagare uttryckte en önskan om mer forskning inom CAM.

Tillsynsmyndighet för CAM i Sverige

Idag är det Konsumentverket som är tillsynsmyndighet för CAM vilket väcker en viss irritation eftersom de inte har någon insyn i hur CAM-terapeuter arbetar. Patienter kan vända sig till konsumentverket om de har klagomål på någon CAM-terapeut. De anmälningar som hittills kommit in handlar i största delen om missnöje med att behandlingen inte varit framgångsrik och att patienten vill ha pengarna tillbaka. Det finns ingen anmälan om skada vid behandling. Sammantaget är det väldigt få anmälningar som kommit in till konsumentverket angående CAM-behandlingar.

De förslag som finns om vem som ska vara tillsynsmyndighet över CAM är skolverket, konsumentverket och socialstyrelsen. Enigheten var att varken skolverket eller konsumentverket skulle ha detta ansvar och man ansåg att det var i så fall socialstyrelsen som var den mest lämpliga instans för dessa frågor men det råder tveksamhet om de ändå är rätt instans för detta. Det lades även fram ett förslag på att en ny tillsynsmyndighet bör inrättas som ansvarig över CAM.

Hantering av register

I våra grannländer finns det register över CAM-terapeuter för att säkerställa kompetenskrav. Ett register över CAM-utövare har tidigare varit uppe under utredning i Sverige (AKM-registret). Det som framkom under mötet var att huvudpunkter för minimikrav som en organisation måste uppnå bör vara:

  • Utbildningsnivå
  • Försäkring
  • Etiskt råd

 

Det var många som ansåg att krav på kontinuerlig vidareutbildning för terapeuten var viktigt samt att det förs journal över patienterna. Det som samtliga var eniga om var att även legitimerad sjukvårdspersonal ska ha samma kvalitetssäkring som CAM-terapeuter när det gäller utbildningsnivå i respektive terapiform.

Det är lite svårt att i dag se vem som bör hantera ett CAM-register, om det ska vara branschorganisationerna, en myndighet eller en fristående organisation.

Vad leder utredningen till?

Resultatet av vad Behörighetsutredningen kommer fram till är osäkert med tanke på att det i höst sker ett val och att en ny regering kan ta beslut om att lägga ner utredningen. Det som är en av tankarna med utredningen är att öka kunskaperna om hur det fungerar i övriga EU inom CAM vilket man här öppnar upp för ett informationsutbyte mellan branschorganisationerna och Behörighetsutredningen. Man efterlyser alltså underlag och synpunkter från CAM-branschen som tros vara viktiga för att fatta rätt beslut i Behörighetsutredningen.

Nätverket Hela Barn kommer att följa utvecklingen och strävar efter ytterligare kontakter med utredningen för att aktivt delta i diskussionen om hur framtida beslut kan utformas.