Fakta - Lagen & FN


Hur ser lagen om komplementär-/alternativmedicinsk verksamhet ut? Skriv ut Skicka sidan
2010-06-07 08:36

Lagen gäller icke legitimerad sjukvårdspersonal. Dessa personer får inte behandla:

 • barn under 8 år
 • graviditet
 • kvinnor under förlossning
 • cancer
 • diabetes
 • epilepsi
 • anmälningspliktiga sjukdomar, HIV och gonorré t.ex.
 • ge råd om behandling utan föregående personlig undersökning

Legitimerad personal får inte behandla med komplementär-/alternativmedicinska metoder, vilket gör att ovan nämnda kategorier inte kan få alternativmedicinsk behandling över huvud taget i Sverige.

Detta skiljer sig mot andra länder. I del allra flesta länder används alternativ medicin också av läkare och annan sjukvårdspersonal.

Utdrag ur "Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område" (SFS 1998:531)

4 kap. Begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller den som yrkesmässigt undersöker annans hälsotillstånd eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte.

Bestämmelserna gäller dock inte den som enligt 1 kap. 4 § tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen.

2 § Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får inte

 1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
 2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
 3. undersöka eller behandla annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
 4. behandla annan med användande av radiologiska metoder
 5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, eller
 6. prova ut eller tillhandahålla kontaktlinser.

3 § Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får inte undersöka eller behandla barn under åtta år.

Påföljder 8 kap

6 § Den som bryter mot någon av bestämmelserna i 4 kap. eller som under utövning av verksamhet som sägs i 4 kap. uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar den undersökte eller behandlade skada, som inte är ringa, eller framkallar fara för sådan skada, döms, om gärningen inte är belagd med straff enligt 3 eller 4 § i detta kapitel, till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller oavsett om skadan eller faran orsakats av olämplig behandling eller genom avbrott i eller dröjsmål med läkarvård.

Den omständigheten att gärningsmannen på grund av brist i utbildning och erfarenhet inte kunnat inse sjukdomens natur eller förutse skadan eller faran befriar honom eller henne inte från ansvar.

8 § Har någon genom dom, som vunnit laga kraft, funnits skyldig till brott som anges i 6 §, får Socialstyrelsen meddela förbud för honom eller henne att under viss tid eller för alltid utöva verksamhet som avses i 4 kap. Ett sådant förbud får förenas med vite.

Anmälningspliktiga sjukdomar enligt Smittskyddslagen SFS 2004:168

(Bilaga 1 till Smittskyddslagen, senast ändrad 2006)

 • campylobacterinfektion
 • difteri
 • fågelinfluensa (H5N1)
 • infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)
 • giardiainfektion
 • gonorré
 • hepatit A-E
 • hivinfektion
 • infektion med HTLV I eller II
 • klamydiainfektion
 • kolera
 • infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
 • mjältbrand
 • paratyfoidfeber
 • pest
 • infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
 • polio
 • rabies
 • salmonellainfektion
 • shigellainfektion
 • smittkoppor
 • svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
 • syfilis
 • tuberkulos
 • tyfoidfeber
 • virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica)